Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Moderní metody a možnosti digitalizace ve výuce na středních školách

Kurz je akreditován MŠMT. 

Vzdělávací cíl: 

Vzdělávací kurz seznamuje a poskytuje praktické vyzkoušení moderních metod a online nástrojů ve výuce. Kurz je zacílen na učitele středních škol bez ohledu na jejich odborný profil. Pojetí kurzu je univerzální, a proto bude možné poznatky a praktickou zkušenost aplikovat na širší škálu předmětů. Cílem je představit trendy ve vzdělávání s orientací na proměnu osobnosti učitele a žáků směrem k aktivní výuce, což vyústí do třífázového učení Evokace-Uvědomění si významu informace-Reflexe. Tento přístup prozradí, jak efektivně plánovat a realizovat výuku s orientací na žáka. K tomu budou představeny moderní metody v komparaci s tradičními metodami s akcentem na interaktivní metody, diskusní, situační metody, metody při práci s videi, textem. V neposlední řadě je cílem kurzu seznámit účastníky s online nástroji výuky a poskytnout základní tipy pro efektivní práci při distanční, ale také prezenční výuce. Kurz je veden metodami zacílenými na interakci a kolaboraci účastníků a lektora.

Obsah: 

  • Proměna osobnosti učitele a žáků směrem k aktivní výuce (1 vyučovací hod.)
  • Třífázové učení Evokace – Uvědomění si významu informace – Reflexe (1 vyučovací hod.)
  • Moderní vyučovací metody v prezenční výuce (4 vyučovací hod.)
  • Digitální nástroje pro výuku (2 vyučovací hod.)

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 

12 účastníků, kurz je zaměřen na učitele středních škol bez ohledu na odborné zaměření, a to z toho důvodu, aby bylo možné sdílet pedagogické zkušenosti učitelů napříč různorodými předměty. S ohledem na pandemickou krizi a rychlý technologický vývoj společnosti je zapotřebí na to flexibilně reagovat a zvyšovat pedagogické a digitální kompetence učitelů, kurz tak bude v těchto ohledech nápomocný a přispěje k získání potřebných kompetencí pedagogů právě díky rozmanitosti jejich odborného profilu. Z výše uvedených důvodů byla zvolena širší skupina učitelů.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Lektor a garant: Ing. Kateřina Berková, Ph.D. 

Způsob vyhodnocení akce: Osvědčení; účastníci jej získají za aktivní práci v kurzu, který bude veden ve formě workshopu. V závěru vypracují sebehodnocení, pomocí něhož vyhodnotí své aktivní zapojení v dílčích aktivitách kurzu. Vypracují taktéž sebereflexi, kde zhodnotí, jak by využili nově získané znalosti a dovednosti ve své pedagogické praxi.