Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Moderní metody a možnosti digitalizace ve výuce na středních školách

Kurz je akreditován MŠMT. 

Vzdělávací cíl: 

Vzdělávací kurz seznamuje a poskytuje praktické vyzkoušení moderních metod a online nástrojů ve výuce. Kurz je zacílen na učitele středních škol bez ohledu na jejich odborný profil. Pojetí kurzu je univerzální, a proto bude možné poznatky a praktickou zkušenost aplikovat na širší škálu předmětů. Cílem je představit trendy ve vzdělávání s orientací na proměnu osobnosti učitele a žáků směrem k aktivní výuce, což vyústí do třífázového učení Evokace-Uvědomění si významu informace-Reflexe. Tento přístup prozradí, jak efektivně plánovat a realizovat výuku s orientací na žáka. K tomu budou představeny moderní metody v komparaci s tradičními metodami s akcentem na interaktivní metody, diskusní, situační metody, metody při práci s videi, textem. V neposlední řadě je cílem kurzu seznámit účastníky s online nástroji výuky a poskytnout základní tipy pro efektivní práci při distanční, ale také prezenční výuce. Kurz je veden metodami zacílenými na interakci a kolaboraci účastníků a lektora.

Obsah: 

  • Proměna osobnosti učitele a žáků směrem k aktivní výuce (1 vyučovací hod.)
  • Třífázové učení Evokace – Uvědomění si významu informace – Reflexe (1 vyučovací hod.)
  • Moderní vyučovací metody v prezenční výuce (4 vyučovací hod.)
  • Digitální nástroje pro výuku (2 vyučovací hod.)

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 

12 účastníků, kurz je zaměřen na učitele středních škol bez ohledu na odborné zaměření, a to z toho důvodu, aby bylo možné sdílet pedagogické zkušenosti učitelů napříč různorodými předměty. S ohledem na pandemickou krizi a rychlý technologický vývoj společnosti je zapotřebí na to flexibilně reagovat a zvyšovat pedagogické a digitální kompetence učitelů, kurz tak bude v těchto ohledech nápomocný a přispěje k získání potřebných kompetencí pedagogů právě díky rozmanitosti jejich odborného profilu. Z výše uvedených důvodů byla zvolena širší skupina učitelů.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Lektor a garant: Ing. Kateřina Berková, Ph.D. 

Způsob vyhodnocení akce: Osvědčení; účastníci jej získají za aktivní práci v kurzu, který bude veden ve formě workshopu. V závěru vypracují sebehodnocení, pomocí něhož vyhodnotí své aktivní zapojení v dílčích aktivitách kurzu. Vypracují taktéž sebereflexi, kde zhodnotí, jak by využili nově získané znalosti a dovednosti ve své pedagogické praxi.

Elektronickou přihlášku naleznete zde.

Rozšiřující studium učitelství předmětu Písemná a elektronická komunikace

Tento kurz je určen pro učitele ekonomických předmětů na SOŠ, SOU a VOŠ, školitele s orientací na růst kvalifikace personálu podniku, vzdělávacích soukromých agentur, kteří se zaměřují na vzdělávání občanů a pro všechny, kteří mají zájem o rozšíření své aprobace.

Studium je organizováno a zajišťováno jako jednosemestrální, kombinované. Prezenční výuka probíhá v sobotu (blíže v harmonogramu výuky) na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kurz byl aktualizován podle nejnovějších trendů a požadavků MŠMT. Kurzové činí 15 000 Kč.

Přihlášení je možné do 23. září 2022 včetně.

Podrobnější informace o kurzu naleznete na: https://kdep.vse.cz/aktuality/kurz-doplnujiciho-pedagogickeho-studia/.

Bližší informace poskytuje sekretářka katedry Marie Purmenská na emailové adrese: marie.purmenska@vse.cz, případně garant kurzu Ing. Kateřina Berková, Ph.D. na emailové adrese: katerina.berkova@vse.cz.

Doplňující pedagogické studium pro inženýry ekonomy k získání pedagogické kvalifikace k výuce ekonomických předmětů 2. stupně základních škol, středních a vyšších odborných škol

Tento kurz je určen pro absolventy magisterského a inženýrského stupně vysoké školy ekonomického zaměření, kteří již vyučují nebo chtějí vyučovat ekonomické předměty na SŠ či VOŠ, případně finanční gramotnost na 2. stupni ZŠ.

Studium je organizováno a zajišťováno jako třísemestrální, kombinované. Prezenční výuka probíhá v sobotu (blíže v harmonogramu výuky) na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kurz byl aktualizován podle nejnovějších trendů a požadavků MŠMT k získání úplné pedagogické kvalifikace. Kurzové činí 28 000 Kč.

Přihlášení je možné do 16. září 2022 včetně.

Podrobnější informace o kurzu naleznete na: https://kdep.vse.cz/aktuality/kurz-doplnujiciho-pedagogickeho-studia/.

Bližší informace poskytuje sekretářka katedry Marie Purmenská na emailové adrese: marie.purmenska@vse.cz, případně garant kurzu doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D. na emailové adrese: katarina.krelova@vse.cz.