Všeobecné obchodní podmínky IVEX, s.r.o.

upravující smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem služeb, uzavřený distančním způsobem

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky společnosti IVEX s.r.o., IČ: 45277460, se sídlem Praha 5, Lohniského 848/17, PSČ 152 00, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 97217, která poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí a poradenství, upravují smluvní vztah mezi Objednavatelem a společností IVEX s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností IVEX s.r.o. a Objednavatelem vzniká na základě objednávky. Objednavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která projeví zájem o uzavření smlouvy o dodávce služeb dodavatele pro sebe, jako účastníka, nebo jím sjednaný počet účastníků – příjemců služeb.

1.2.

Ustanovení odchylná od těchto všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v písemné smlouvě o poskytnutí služeb. Taková odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.3.

Znění všeobecných obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVKA

2.2.

Objednávky nebo přihlášky (dále jen objednávky) jsou evidovány a zařazovány v došlém pořadí, až do naplnění kapacity vzdělávací akce. V případě objednávky došlé po naplnění kapacity konkrétní vzdělávací akce je objednatel bezprostředně informován o tom, že pro naplnění kapacity s ním nelze uzavřít smlouvu a bude mu nabídnuta jiná možná alternativa vzdělávací akce.

2.3.

Objednavatel zasláním objednávky, za použití prostředků komunikace na dálku, akceptuje nabídku dodavatele, včetně těchto všeobecných smluvních podmínek. Závazně objednává zařazení účastníka do konkrétní vzdělávací akce. Odesláním objednávky a jejím přijetím je smlouva sjednána, a vzniká kupní smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem. Objednavatel zároveň stvrzuje správnost údajů o své osobě. Údaje musí být v souladu s údaji v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku, pokud je v něm registrován.

2.4.

Dojde-li na straně objednavatele k jakékoli změně údajů, které se týkají objednávky, je objednavatel povinen o této změně neprodleně informovat dodavatele.

2.5.

Na základě přijaté objednávky je do pěti pracovních dnů, ode dne jejího doručení dodavateli, dodavatelem potvrzeno zaevidování objednávky/přihlášky.

2.6.

Objednavatel obdrží, nejpozději pět dnů před zahájením vzdělávací akce, e-mailem pozvánku s uvedením názvu akce, místa jejího konání, a doby zahájení.

3. ÚHRADA A VYÚČTOVÁNÍ

3.1.

Po přijetí objednávky je objednavateli vystavena na vyžádání zálohová faktura a zaslána dle těchto všeobecných smluvních podmínek.

3.2.

Faktura, řádný daňový doklad, bude objednavateli vystavena nejdříve v prvním dni pořádání akce v případě, že k tomuto dni uhradil sjednanou cenu vzdělávací akce. Jinak bude daňový doklad vystaven a zaslán objednavateli poštou v souladu s platnými předpisy.

3.3.

Ceny vzdělávacích akcí jsou konečné, nejsme plátci DPH. V případě, že cena zahrnuje i poplatek za složení závěrečné zkoušky, studijní materiály, případně jiné pomůcky a služby je tato informace uvedena u konkrétního kurzu. Úhrady zkoušek profesních kvalifikací upravuje zákon č.179/2016 Sb.V případě individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena objednavateli zohledněna na faktuře nebo daňovém dokladu.

3.4.

Úhrada kurzu Úřadem práce ČR se řídí příslušnými dohodami s tím, že u zvolené rekvalifikace si IVEX, s.r.o. vyhrazuje právo vybírat vratnou zálohu ve výši 50% kurzovného před zahájením kurzu, pokud se účastník nedohodne s vedením IVEX, s.r.o. jinak. V případě nesložení zkoušky profesní kvalifikace doplatí účastník kurzovné zpětně v plném rozsahu .

3.5.

Poplatek za vystavení duplikátu osvědčení činí 300,- Kč. Vystavuje se až po připsání částky na účet nebo jeho složení v pokladně společnosti IVEX, s.r.o.

3.6.

V případě samostatné, nebo opakované zkoušky musí účastník uhradit částku 4.000,- Kč a to do 7 dnů před konáním zkoušky u profesních kvalifikacích Složitá obsluha hostů, Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně, Príprava minutek a Výroba zákusků a dortů. U jiných profesních kvalifikací se může cena lišit a je závislá na dohodě obou stran.

4. SLEVY A JEJICH UPLATNĚNÍ

4.1.

Informace o případném věrnostním bonusu je uvedena v informacích o kurzu.

5. STORNOVACÍ PODMÍNKY

5.1.

Jakékoliv změny objednávek včetně storna je možno učinit pouze písemnou formou prostředky komunikace na dálku.

5.2.

Vzdělávací akci může objednatel stornovat do 30 dnů před jejím zahájením, a to bez stornovacího poplatku. V případě stornování objednávky ve lhůtě 29–7 dnů před zahájením akce je stornovací poplatek ve výši 30 % ceny. V případě stornování objednávky ve lhůtě kratší než 7 dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 100 % ceny. V případě náležitého doložení potvrzení lékařem, že účastník není schopen se vzdělávací aktivity zúčastnit, nebude storno poplatek požadován.

5.3.

V případě, že se přihlášený účastník nemůže vzdělávací akce zúčastnit, může objednavatel po dohodě s dodavatelem (IVEX s.r.o.) vyslat náhradníka, případně umožnit objednavateli účast na akci v náhradním termínu nebo přestup do jiného vzdělávacího programu.

5.4.

Objednavatel je povinen uhradit vzdělávací akci i v případě, že se přihlášený účastník (náhradník) vzdělávací akce nezúčastní a jeho účast nebyla písemně zrušena v souladu s těmito stornovacími podmínkami před zahájením objednané vzdělávací akce.

6. ORGANIZAČNÍ POKYNY

6.1.

Prezence účastníků vzdělávacích akcí začíná 15 minut před jejím zahájením.

6.2.

Účastník, který nebude mít uhrazeno kurzovné, nebo neprokáže platbu příslušným dokladem bankovního ústavu, případně neuhradí příslušnou částku v hotovosti v místě konání kurzu, nebude mít možnost se vzdělávací akce účastnit.

7. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

7.1.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu a místa konání vzdělávací akce, případně na její zrušení z provozních či organizačních důvodů nebo při jejím nenaplnění. Případná změna bude Objednavateli včas oznámena písemnou formou, elektronickou poštou či telefonicky.

7.2.

Dodavatel si vyhrazuje právo drobné změny programu v průběhu vzdělávacího programu při dodržení obsahové náplně tematického celku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

8.1.

Objednavatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů uvedených v objednávce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1.

Objednavatel bere na vědomí autorská práva společnosti IVEX, s.r.o. týkající se učebních materiálů, a je si vědom právních následků jejich dalšího komerčního využití bez písemného svolení ze strany IVEX, s.r.o.

9.2.

Uvedením svých kontaktních údajů na objednávce dává objednavatel souhlas dodavateli se zasíláním obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může kdykoli písemně odvolat. Dodavatel se zaručuje, že data objednavatele nebudou poskytnuta třetím osobám.

9.3.

Pokud je z objednávky zřejmé, že objednavatel je podnikatelem a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a dodavatelem neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednavatelů – spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena.

9.4.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky/přihlášky. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách IVEX s.r.o. a je označena datem zahájení platnosti. Veškeré objednávky a účast na vzdělávacích akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 15.3. 2017.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.

Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu.

10.2.

Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

10.3.

Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku VSP kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou odvolat.

10.4.

V případě, že zákazník poskytuje provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků kurzu, akce, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.

10.5.

Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů, akcí, resp. poskytováním jednotlivých služeb. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech.