IVEX, s.r.o. působí ve vzdělávání dospělých od roku 1992. Jde o českou vzdělávací společnost, která se od počátku působení zabývá zejména pořádáním akreditovaných kurzů v oblasti gastronomie, cukrářství, stavebnictví, obchodu, floristiky a dalších služeb.
Po vytvoření Národní soustavy kvalifikací podle Zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 179/2006 Sb. získal IVEX, s.r.o. i řadu tzv. autorizací, tzn. oprávnění k provádění zkoušek profesních kvalifikací. Pořádané kurzy představují buď akreditovanou nebo alternativní přípravu na zkoušku profesní kvalifikace Osvědčení dokládají kvalifikaci pro povolání, ale i pro získání živnostenského listu nebo dávají možnost složení učňovských zkoušek.
IVEX, s.r.o. v průběhu posledních let také realizoval několik grantových projektů zaměřených na zvyšování kvalifikace uchazečů a zájemců. Průběžně sleduje vývoj na trhu práce a snaží se reagovat na poptávku. K tomu poskytuje i příslušné poradenství.

Naše kurzy

Proč IVEX?

0
let na trhu
0
absolventů ročně
0 %
individuální přístup

Jaroslava Beranová

Stavební profese

PhDr. Věra Jirásková

Gastronomické obory

Ing. Diana Gregor

Vzdělávání pedagogů

Ing. Linda Jirásková

Gastronomické obory

REKVALIFIKACE

IVEX, s.r.o. patří mezi vzdělavatele, kteří pořádají rekvalifikační kurzy. Rekvalifikace znamená získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající.  Rekvalifikační kurz bývá ukončen zkouškou. V praxi jsou dvě možnosti. Buď příprava na zkoušku a zkouška probíhají v rámci tzv. čisté rekvalifikace, tj. u oborů, které nejsou zařazeny do Národní soustavy kvalifikací, nebo jako příprava na zkoušku profesní kvalifikace, tj. u oborů, které jsou zařazeny do NSK. Pokud je obor zařazen do Národní soustavy kvalifikací, hovoříme o tzv. profesních kvalifikacích.

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Profesní kvalifikace (PK) je zákonem č. 179/2006 Sb. definována jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popř. ve dvou nebo ve více povoláních“.

Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační a hodnoticí standard.  Kvalifikační standard stanoví, co má uchazeč o zkoušku znát a umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnotící standard určuje průběh zkoušky. Jednotlivé standardy profesních kvalifikací naleznete pod odkazem www.narodnikvalifikace.cz. Jde o to, aby lidé vstupovali do pracovního procesu s kvalifikacemi, které odpovídají požadavkům zaměstnavatelů, případně aby splnili a doložili kvalifikaci, která je nutná pro živnostenské podnikání.

Rychlý vývoj způsobuje, že dříve získané znalosti je třeba neustále rozvíjet a doplňovat. Teprve tak se vytváří a udržuje skutečná kvalifikace člověka potřebná pro uplatnění na trhu práce a postup po kariérové dráze.

Z výše uvedeného vyplývají dvě důležité zásady:

1. Východiskem pro NSK jsou potřeby trhu práce. Ty jsou formulované a aktualizované prostřednictvím Národní soustavy povolání. 

 2. NSK, resp. standardy kvalifikací, jsou zdrojem pro vzdělávání a kritériem pro uznávání kvalifikací. Jsou zdrojem pro tvorbu rámcových vzdělávacích programů středních škol i vzdělávacích programů dalších vzdělavatelů.

Pro nás je důležité, že standardy kvalifikací jsou zdrojem pro vzdělávání. Určují proto i obsah rekvalifikačních kurzů. Dobré je přitom vědět, že vytvořením národní soustavy kvalifikací splňujeme i Evropský rámec kvalifikací (EQF), který definuje 8 úrovní. NSK je plně kompatibilní s EQC. Proto jsou kvalifikační standardy PK překládány do angličtiny a na požádání budou přikládány k Europasu.